Grafika, Arculat, Weboldal - Webáruház, online marketing

Adatvédelmi szabályzat

– Adatvédelmi szabályzat –

Jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a www.pixelworks.hu honlap (továbbiakban aloldalaival együttesen: Honlap) látogatói, regisztrált felhasználói és hírlevelére feliratkozott személyek, illetve a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő felek, továbbá a www.pixelworks.hu látogatói, megrendelői és igénybe vevői (továbbiakban: Igénybevevő) által,

Szolgáltató neve:Trafikbrand Zrt.
Székhelye:1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. fsz.1.
Adószáma:24147554-2-41
Elektronikus levelezési címe:hello@pixelworks.hu
Telefonszáma:+36 30 9914390
Tárhely szolgáltatója:Hostinger International Ltd
Székhelye:61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Cyprus
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Honlap:www.hostinger.com
Elektronikus levelezési címe:compliance@hostinger.com
Telefonszáma: 

mint adatvédelmi felelős, továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

Fenti elérhetőségek bármelyikén további tájékoztatás kérhető, illetve elérhető. A partnerek adatainak védelme, és az adatkezelés minősége érdekében alkalmanként megkövetelhetjük a megkereső fél beazonosíthatóságát, így ennek hiányában a mérlegelésünktől függően legfeljebb általános tájékoztatót nyújtunk. Célszerű tehát a partnereinknek megkeresését postai úton, hivatalos formában megtenni saját személyes adatait közvetlenül érintő ügyek tárgyában.

I. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Partnereinkkel üzleti kapcsolatban állunk. Ennek az elsődleges szempontnak a figyelembevételével végezzük adataik kezelését is, különösen üzleti kapcsolatunk eredményességének elősegítése, a köztünk létrejött egyes ügyletek teljesítésének biztosítása, és ezek által üzleti kapcsolatunk hatékonyságának növelése szem előtt tartásával, mindenkor a tisztességes és törvényes adatkezelés, és közös érdekeink figyelembevételével, konkrétan a következő esetekben:

 • Regisztráció, illetve partnereinktől érkező megrendelések teljesítése érdekében, kizárólag az azokhoz feltétlenül szükséges mértékig
 • Megrendelések pontosítása, azzal kapcsolatos tájékoztatás adása és kérése
 • Szolgáltatások részleteinek egyeztetése

Jogszabályi rendelkezésen alapuló kötelező adatkezelés eseteit kivéve kizárólag partnereink önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapulhat adatkezelésünk, minden esetben megfelelő, egyértelmű tájékoztatás nyújtásával a részünkről. Jogszabályi rendelkezések alapján a következő esetekben valósul meg kötelezően adatkezelésünk külön hozzájárulás nélkül:

 • Regisztráció
 • Partnereink által kért megrendelések teljesítése érdekében
 • Számlák, szállítólevelek, egyéb bizonylatok kiállítása
 • Hatósági megkeresések folytán tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségünknek megfelelve
 • Saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
 • Egyéb ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából

Partnereink hozzájárulását nem igénylő adatkezelések mindig az annak alapot adó jogos érdek pontos azonosításával, valamint a partneri érdek, mint súlyozási ellenpont vizsgálatával, továbbá ezek alapján az érintett személyes adat kezelhetőségének megállapításával kezdődnek.

Szolgáltatásunk hatékonyságának növelése érdekében partneri hozzájárulást igénylő adatkezelést is végzünk az alábbi esetben, illetve cél érdekében:

 • Tájékoztatók, hírlevelek: Közös üzleti érdekünk, hogy az információk szolgáltatásainkról, akcióinkról a lehető legrövidebb úton jussanak el partnereinkhez, amely lehetővé teszi késedelem nélküli üzlet érdekeik szerinti döntések meghozatalát partnereink részéről. Mindezekhez partnereink e-mail címének, mint személyes adatainak kezelése szükséges a részünkről, mivel a hírlevelek, tájékoztatók eljuttatása rövid úton ezen módon lehetséges.

Mindezen szolgáltatásainkat partnereink kifejezett, önkéntes, határozott és félreérthetetlen hozzájárulásával, fenti tájékoztatás szerint végezzük kizárólag. Ezekről való lemondás bármikor megadható, melyet egyszerű módon teszünk lehetővé minden további következmény nélkül.

II. Kezelt adatok köre

Partnereinknek webáruházunk használatához, valamint azon keresztüli rendelések leadásához regisztrálnia, mellyel a következő személyes adatok általunk való kezelésére kapunk felhatalmazást, természetesen a már kifejtett célhoz kötöttség szem előtt tartásával:

 • Partner neve
 • Partner székhelye
 • Partner szállítási címe
 • Partnert képviselő magánszemély neve
 • Partner e-mail címe
 • Partner telefonszáma

Minden ezen kívüli adat kezelését kizárólag partnereink önkéntes és kifejezett hozzájárulásával végezzük.

Az adatkezelés céljának szem előtt tartásával partnereinkkel folytatott üzleti megállapodások során birtokunkba jutott – üzleti titoknak minősülő – adatokat a megnevezett személyes adatokkal azonos szintű védelemben részesítjük, mivel azoknak jogosulatlan általi hozzáférhetővé válása, nyilvánosságra hozatala, vagy más egyéb módon azokkal való visszaélés megvalósulása személyhez fűződő jogot sért.

III. Adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozó

Az adatok kezelését saját hatáskörben, munkatársaink által végezzük, így azok megismerésére is kizárólag ők jogosultak. Ennek során betartanak minden törvényi és szükséges intézkedést, amely az adatok védelmét hivatott szolgálni, továbbá figyelembe veszik az adatkezelési célokban megfogalmazottakat, melyekhez a feltétlenül szükséges mértékű adatfelhasználást tartják szem előtt.

Adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozás céljából az ránk bízott adatokat megismerő szerződött szolgáltatók adatai:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 1 802 0265

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Telefon: 06-40-46-46-46

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Postacíme: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Telefon: +36 1 999 0369

Más adatfeldolgozót az adatkezelés során nem veszünk igénybe, amennyiben azonban ilyenre mégis sor kerülne, az ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek kimerítően eleget teszünk partnereink felé.

Vannak olyan szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

IV. Adatbiztonság

Partnereink adatainak védelme érdekében megteszünk minden, a jogszabályok által előírt és szükséges rendelkezést, amely az általunk tárolt és felhasznált adatokkal kapcsolatos műveletek egészét meghatározza. Megfelelünk azon kötelezettségünknek, amellyel az adatok védelme által egyben partnereink magánszférájának védelmét is biztosítjuk, különösen az adatok jogosulatlan hozzáférése, megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, valamint véletlen megsemmisülése és sérülése, továbbá hozzáférhetetlenné válásuk elleni intézkedések megtételével.

V. Partnereink jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezelés minősége és célhoz kötöttsége érdekében partnereink megfelelő jogosultságokkal rendelkeznek ezen követelmények ellenőrzésére és végső soron kikényszeríthetőségére.

Általánosan és konkrét ügyekben tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik adataik helyesbítését, törlését, zárolását a jelen tájékoztatóban megfogalmazott és jogszabályokban előírt korlátok figyelembevételével. Ezeket a megadott elérhetőségeinkre – az abban meghatározottak szerint – hozzánk eljuttatott kérelem formájában tehetik meg, amelyre a lehető legrövidebb úton, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást adunk.

Partnereink személyes adataik kezelése ellen is tiltakozhatnak, különösen akkor, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges -, kivéve kötelező adatkezelés eseteit -, valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A tiltakozást kérelem formájában tehetik meg partnereink, melyeket azok benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

Partnereinknek lehetőségük van jogérvényesítési igényüknek külső szervek útján is érvényt szerezni, azonban bármely eljárás kezdeményezése előtt javasoljuk a részünkre elküldött kérelmek elsődlegességét. Egyrészről partnereinknek lehetőségük van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; 1530  Budapest, Pf.: 5.; tel.: +36 (1) 391-1400) előtt eljárást kezdeményezniük, másrészről bírósághoz fordulás lehetőségével is élhetnek. Ez utóbbi esetben a lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük szerinti törvényszék illetékességét is választhatják.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

 

Jelen tájékoztató keltezésének napjától hatályos.

Készült: Budapest 2021.01.08.

Scroll to Top